Film Analysis, Sybil (Written in Swedish)

 Movie Examination, Sybil Written in Swedish Essay

Psykologi A, Filmanalys utav Sybil

1 . 1 Inledning

Med denna uppsats avser jag att analysera aufnehmen Sybil utifrån det psykodynamiska perspektivet och beteendeperspektivet. Aufnehmen som är baserad på en sann historia omkring Shirley Ardell Mason, skildrar en ung kvinna vid namn Sybil vars traumatiska barndom lämnat henne mediterranean en dissociativ identitetsstörning. We denna uppsats ska ja ta reda på ursprung, vidhållande och bot, samt eventuell terapi som skulle kunna tillämpas för living area mentala störning som tas upp i actually filmen. Ja ska även undersöka tillkortakommanden och risker med sobre båda perspektiven, samt granska kortsiktig a långsiktig lösning på det har. Slutligen skall en kort jämförelse fattas.

2 . you Utredning

installment payments on your 2 Det psykodynamiska perspektivet

För m?jligheten att förstå ursprunget till Sybils psykiska problem bör man blicka in i hennes barndom. Sybil växte upp i sobre till skenet vanlig amerikansk familj. Hennes far va en hårt arbetande a djupt kristen man, som älskade bad thing dotter högt. Modern däremot var inte den föräldern som 1st barn bör bli uppfostrad av. We själva verket framstår e att contemporary själv hade allvarliga psykiska problem. Hon hade svårt att kontrollera sina impulser, och då i synnerhet sin violence. Ur 1st psykodynamiskt perspektiv kan gentleman formulera det som att hennes överjag, hennes samvete, inte va kapabel f?r att tränga bort de driftimpulser som detet utgjorde. Sk?let till det går endast att spekulera om, men en möjlighet är m?jligheten att modern i actually hennes egna barndom ej lärt sig att handskas med de h?r drifter eller att hon genomgått en mycket traumatisk upplevelse och lämnat henne i denna psykiska ohälsa. Sybils els förgrep sig ofta på sin dotter, både igenom trakasserier & med fysiskt våld, något som ryan inte märkte av, alternativt snarare om du ska bli missn?jd ville märka av. Här framgår e således m?jligheten att fadern vägrade att acceptera sin frus psykiska tillstånd trots de flesta de defekter och upprepade sjukhusbesök och dottern fick genomgå, vilket är tecken på förnekelse eller bortträngning. Sybils barne?r var fylld av traumatiska upplevelser, vilka således är anledningen right up until att living area dissociativ identitetsstörningen uppkom. Förutom fadern så höll Sybil en annan person mycket kär nämligen sin farmor. Farmodern var mkt snäll a omtänksam, och Sybil älskade att leka tillsammans scientif henne. Sybil tog farmoderns bortgång mkt hårt 6 citerade själv att hon gick over en lång period där hon upplevde att hon inte var närvarande i den verkliga världen, utan befann sig någon annanstans. Farmoderns bortgång var en mycket traumatisk händelse för Sybil. Vad är då orsaken till m?jligheten att Sybil utvecklat så många distinkta identiteter? Mycket tyder på f?r att dessa personligheter är ecaille av henne själv, många som representerar hennes intressen och rädslor, men även personligheter hos andra som hon respekterar och beundrar. Nagra ex på dessa identiteter är Vanessa, som representerar Sybils musikaliska hobby, och är även mkt duktig på att filma piano, sobre aktivitet som Sybil själv hävdar m?jligheten att hon slutat med för länge four door. Ett annat exempel är Nancy, som representerar Sybils rädsla för världens undergång, något och hennes els upprepande gånger reciterat för sin dotter och därav anledningen till detta. Sybils identiteter reflekterar på så sätt delar av henne själv, ecaille som splittrats. Vissa för att skyddas från desprovisto mor, så som hennes musikaliska talang (Vanessa) 6 minne utav sin farmor (Mary), 6 andra som trängts undan på grund audio-video att de väckt ångest, så och hennes rädsla för världens undergång (Nancy) och impulser att tag livet utav sig (Marsha). Bildandet utav dessa identiteter beror på att jaget i Sybil antagit skilda försvarsmekanismer för att på så sätt skydda sej från ångest. Exempel är att uppkommandet av identiteterna Vanessa, Nancy och Marsha är förträngningar av intressen och rädsla. Identiteten Jane är en identifikation av en karaktär som Sybil beundrade. Sybil var inte medveten omkring dessa identiteter, vilket även tyder på en splittring eller...